CNEN

时尚是与时代同步的

一种与时俱进的、行走于社会前端的风尚。

2018SS新品发布 (下) by FASHIONYARN

2017/03/09

2018SS主题三


关键色彩

20170227-04.jpg

C1

名称:冰凌II Icicles II

纱号:FYS-160082

_DSC0795.jpg

C2

名称:夜会 Party

纱号:FYS-160086

_DSC0615.jpg


C3

名称:幻影 Gloss

纱号:FYS-160098

a9e0d70ea6.jpg

C4

名称:生辉 Flash

纱号:FYS-160090

_DSC0658.jpg

C5

名称:涟漪II Weavelet II

纱号:FYS-160071A

_DSC0767.jpg

_DSC0793.jpg


2018SS 主题四

d0883cffa0.jpg

32cce5c7a3.jpg


关键色彩

20170227-05.jpg

D1

名称:寻芳 Dots

纱号:FYS-170007

_DSC0674.jpg

D2

名称:如影 Deep light

纱号:FYS-160083A

_DSC0691.jpg


D3

名称:如虹 Bohemia

纱号:FYS-160079

_DSC0712.jpg

_DSC0723.jpg

D4

名称:虹颜 Multicolor

纱号:FYS-170001

_DSC0728.jpg

20170227-07.jpg

D5

名称:丹霞 Danxia

纱号:FYS-160097

_DSC0758.jpg